Nyhedsbrev okt 2016


Nyhedsbrev oktober 2016

Kære beboere i Avedørelejren!

Indledende bemærkninger, nyttig information og sket siden sidst

Vi har fået ny hjemmeside: www.avedorelejren.dk. Adressen er ny, men indholdet stort set det samme; dog mere overskueligt. Hjemmesiden er vores primære kommunikationsplatform. Her kan I tilmelde jer vores mailservice og holde jer opdateret. Nyhedsbreve – ordinære kvartalsvis og ekstraordinære efter behov – er en vigtig del af strategien for at øge kendskabet til grundejerforeningen. Husk, at det er formanden for den enkelte boligforening, der har ansvaret for at informere ”sine” beboere om nyt i grundejerforeningen regi. Og husk, at det ikke er nogen lukket fest vi ser frem til jeres gode ideer og bidrag!

Og lige for at opsummere: Vores indsatsområder skal være 1) gennemførlige, 2) kunne rummes i budgettet, 3) komme flest mulige beboere til gode og 4) understøtte vedligeholdelsen af de grønne arealer og veje, som vi har ansvaret for.

Kort status for vigtige indsatsområder i 2015/2016

Beboerhus i Smedjen Østre Messegade 5 nu er det en realitet!

Mange gode mennesker i Aktivitetsgruppen og Brugerrådet samt i grundejerforeningens bestyrelse har kæmpet en brav kamp. Og nu har vi fået overdraget Smedjen. Alle lejrens beboere er derfor i inviteret til åbent hus i søndag 9. oktober 2016. Kom og vær med! Hvis du er forhindret, kan du tilmelde dig aktiviteter eller foreslå nye på mail smedjen@avedorelejren.dk. Ellers arbejder vi på, at man kan tilmelde sig aktiviteter via kalender på den nye hjemmeside www.avedorelejren.dk. På hjemmesiden skal man forinden registrere sig, hvis man ønsker at booke arrangementer i Smedjen. Se omtalen af åbent hus på næste side.

Lokalplaner – en dynamisk størrelse og et kapitel for sig

Som I måske læste om i Hvidovre Avis i juni 2016 ønskede Avedøre Moske / Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse – via en revision af lokalplan 430 – at udvide den eksisterende bebyggelse, der har indgang fra Byvej. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i grundejerforeningens bestyrelse var og er modstander af planerne; især da vi mener, at lokalplan 430 skal fremme de oprindelige boligformål og ikke-religiøse interesser i området. Endvidere forudser vi en forværring af de trafikale og parkeringsmæssige problemer i området omkring Byvej og Avedøre Tværvej.

Det er med tilfredshed, at vi – bl.a. på baggrund af vores input til det politiske niveau – kan konstatere, at der i Hvidovre Kommune – for nuværende – ikke er politisk opbakning til planerne.

Sket siden sidst og tiltag i støbeskeen

  • 2 nye bænke på græsarealet op mod Avedøresletten og Zentropa.
  • Batteribokse opstillet ved de fælles containere.
  • Storskraldsordning fungerer – næsten upåklageligt! Stadig problemer med affaldssortering.
  • Legeplads opmalet, som led i den løbende vedligeholdelse.
  • Og endelig: Grøn vedligeholdelse af lejren – kræver løbende fokus!
  • Vi er tilmeldt Avedørelejrens traditionelle julemarked – I hører nærmere. Og i samme boldgade; vi planlægger også i år julebelysning i udvalgte træer i lejren.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren ønsker alle et godt efterår!

Kære beboere i Grundejerforeningen Avedørelejren

Nu er det blevet en realitet at Grundejerforeningen Avedørelejren har fået overdraget Smedjen til det kommende Beboerhus. Overdragelse fandt sted torsdag 15/9-2016 og Beboerrådet har siden overdragelsen haft travlt med at finde de første donationer af møbler til huset.

Beboerrådet vil gerne byde alle beboere i Avedørelejren velkommen i vort nye Beboerhus Smedjen og afholder

Åbent hus

Smedjen

Østre Messegade 5

Søndag 9. oktober kl 14:00-16:00

Der er kaffe og kage og mulighed for at se de skønne lokaler og tilmeldning til aktiviteterne hos aktivisterne (cykel- og snedkerværksted, syning, sang mm. plus ad hoc aktiviteterne)

Såfremt du er forhindret i at komme forbi Smedjen for tilmelding, er du velkommen til at kontakte os på mail for nærmere information:

smedjen@avedorelejren.dk

Vel mødt

Beboerrådet Smedjen